اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : علی
نام خانوادگی : شکیبا آزاد
سمت : سرپرست گروه رسوب شناسی
شماره همراه : 02164592260
پست الکترونیکی : Ali.shakibaazad@gmail.com