اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : مجید
نام خانوادگی : معینی نجف آبادی
سمت : کارشناس مسئول آزمایشگاه رسوب شناسی
شماره همراه : 02164592260
پست الکترونیکی : majid.moeeni2015@gmail.com