اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : افسانه
نام خانوادگی : دهقان چناری
سمت : کارشناس رسوب شناسی
شماره همراه : 02164592408
پست الکترونیکی : dehghan56@gmail.com