نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  گزارش رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبی و بازسازی محیط رسوبی هولوسن لاگون قدیمی جویبار(فاز 1)قدیمی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  مور فوسکوپی، مورفومتری و کانی¬شناسی رسوبات فلات قاره ، محیط¬های رودخانه¬ای، ساحلی و خورهای دریای عمان
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی ژئوشیمی آلی رسوبات هولوسن بخش شمالی خلیج فارس بر اساس مغزه¬های رسوبی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  زمین شناسی دریایی حوضه خزر جنوبی با نگرشی ویژه بر رخساره¬های رسوبی و ژئو شیمی آلی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  بررسی پراکندگی مواد آلی در رسوبات بستر خلیج فارس با نگرشی بر کاربرد مواد الی به عنوان نشانگر¬های ژئوشیمی در مطالعات دیرینه اقلیم، دیرینه دریاچه شناسی و دیرینه اقیانوس نگاری
...
تاریخ نشر : دى 1395
  رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبات سطحی بستر دریاچه زریوار، استان کردستان با نگرشی ویژه بر پراکندگی فلزات سنگین
...
تاریخ نشر : دى 1395
  رسوب شناسی و آلاینده های زیست محیطی دریاچه سد امیرکبیر
...
تاریخ نشر : دى 1395
  رسوب شناسی و تعیین پتانسیل غبار زایی کویر بزرگ ایران
...
تاریخ نشر : دى 1395