نام نویسنده : رضا بهبهانی، علی محمدی و راضیه لک
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : مور فوسکوپی، مورفومتری و کانی¬شناسی رسوبات فلات قاره ، محیط¬های رودخانه¬ای، ساحلی و خورهای دریای عمان
شرح مختصر :
چکیده
در این گزارش 560 نمونه رسوب منفصل از بستر دریای عمان و محیط¬های ساحلی، رودخانه¬ای و خورهای مرتبط با آن در پهنه آبهای ایران تحت چندین ورقه (sheet) در مقیاس100000/1 مورد مطالعه و بررسی میکروسکوپی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و مطالعه اجزای تشکیل دهنده رسوبات بستر دریا ، مورفوسکوپی، مورفومتری، کانی شناسی و بررسی بافت سطحی این ذرات برای تعیین و شناسایی فرایندهای حمل و نقل و رسوبگذاری حاکم بر حوضه رسوبی دریای عمان می¬باشد. با توجه به مشاهدات مورفوسکوپی و کانی شناسی رسوبات دریایی، یک محیط رسوبی دو گانه با دو منشا درون حوضه ای ( فراوانی پوسته مو جودات) و آواری تحت تاثیر جریان-های دریایی ( وجود قطعات کربناته تخریبی ، خرده سنگهای گرد شده- نیمه گردشده در اندازه ماسه درشت – ماسه بسیار ریز و ذرات کوارتز غالبا" نیمه گرد شده- نیمه زاویه دار، فاقد جلای مات و عمدتا" در اندازه ماسه متوسط – ماسه بسیار ریز) برای نمونه های مورد مطالعه پیشنهاد می¬شود. همچنین به نظر می¬رسد برخی از ذرات آواری مورد مطالعه تحت تاثیر وزش باد ( وجود ذرات کوارتز در اندازه ماسه بسیار ریز دارای جلای کدر) به محیط درون حوضه¬ای مطالعه شده انتقال یافته¬اند.
همچنین با توجه به مشاهدات مورفوسکوپی و کانی شناسی یک محیط حدواسط ساحلی تیپیک (سوپر مچور تا ساب مچور) و کمی تحت تأثیر وزش باد (جلای کدر حدود 15% از ذرات کوارتز در اندازه ماسه بسیار ریز) برای مناطق ساحلی مورد مطالعه پیشنهاد می¬شود. وجود خرده سنگهای گرد شده- نیمه گردشده در اندازه گراول – ماسه بسیار ریز و ذرات کوارتز غالبا" نیمه گرد شده- نیمه زاویه دار دارای جلای نسبتا" صیقلی، تاثیر جریان¬های دریایی ( امواج، جذر و مد و ....) را در رسوبات این مناطق نشان می¬دهد.
با توجه به مطالعات مشابه صورت گرفته بر روی رسوبات خور، این رسوبات یک محیط رسوبی دو گانه آواری- بیوشیمیایی ومتاثراز رودخانه¬ها، جریان¬های دریایی و جزر و مدی { فراوانی ذرات ریزدانه گلی (مخصوصا" در خور-های متاثر از رودخانه وخور¬های شبه لاگونی مانگرو دار)، وجود قطعات کربناته تخریبی ، خرده سنگهای گرد شده- نیمه گردشده در اندازه گراول – ماسه بسیار ریز و ذرات کوارتز غالبا" نیمه گرد شده- نیمه زاویه دار، فاقد جلای مات و در اندازه ماسه درشت – ماسه بسیار ریز } را نشان می¬دهد.