آزمایشگاه رسوب شناسی
آزمایشگاه رسوب شناسی: عکس شماره 1 / 6
لیزر پارتیکل سایزر این دستگاه جهت دانه بندی رسوبات منفصل زیر 2 میلی متر استفاده می شود
آزمایشگاه رسوب شناسی
آزمایشگاه رسوب شناسی: عکس شماره 2 / 6
این دستگاه جهت دانه بندی رسوبات منفصل بالای 2 میلی متر استفاده می شود
آزمایشگاه رسوب شناسی
آزمایشگاه رسوب شناسی: عکس شماره 3 / 6
دستگاه جدایش ذرات رسوب
آزمایشگاه رسوب شناسی
آزمایشگاه رسوب شناسی: عکس شماره 4 / 6
دستگاه خشک کننده رسوبات
آزمایشگاه رسوب شناسی
آزمایشگاه رسوب شناسی: عکس شماره 5 / 6
جهت تعیین میزان کلسیت و دولومیت در رسوبات
آزمایشگاه رسوب شناسی
آزمایشگاه رسوب شناسی: عکس شماره 6 / 6
دریاچه حوض سلطان
1